GDPR

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Vi behöver spara och behandla följande personuppgifter om dig

  • Namn
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Adress
  • Epostadress
  • Fastighetsbeteckning på den/de fastigheter du äger

Syftet med behandlingen av uppgifterna är att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som vår kund. 

Du har lämnat dina uppgifter i samband med att du blivit kund hos oss. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att kunna fullgöra vårt avtal med dig och kunna fakturera dig efter utfört arbete. Dina uppgifter kommer att sparas så länge som behövs för att leva upp till kraven i bokföringslagen och liknande lagstiftning

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med skatteverket vid ansökan om ROT-avdrag och kan komma att delas med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Berndt Hjalmarssons Bygg AB, 556719-9178. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att maila till Berndt Hjalmarsson, info@hjalmarssonsbygg.com. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.